Mkb'ers cruciale rol in Bioraffinage project onder vlag van BbBA en ISPT

Twaalf kleine en middelgrote hoogtechnologische mkb'ers gespecialiseerd in biomassa en bioraffinage zijn sinds 18 april jl. gestart met het project BioEnable. Zij spelen een cruciale rol in het snel omzetten van kennis naar nieuwe commerciële en innovatieve processen. De onlangs toegekende subsidie vanuit de IPC-regeling maakt het project mogelijk. De netwerken Biobased Business Accelerator (BbBA) en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) zijn penvoerders en initiatiefnemers.

Projectdoel
Het tweejarig project richt zich op ontsluiting van waardevolle inhoudsstoffen, de ontwikkeling van voorbehandelingsmethoden en het sluiten van kringlopen. Doel is om biomassastromen dichter bij economische toepassing te brengen. Een stap dichter bij de nieuwe Biobased Economy. Door open innovatie en de dynamiek van spin-offs en spin-ins wordt de rol van mkb'ers steeds belangrijker.

Biomassastroom-kringloop
In dit project zullen eendenkroos, zeewier, bloembollen en stevia onderzocht worden in het kader van de biomassastroom-kringloop. Welke bioraffinage-technieken zijn het best in te zetten? Hoe is de kringloop van de biomassastroom te sluiten? Tevens is er aandacht voor het ontwikkelen van een maximale maatschappelijke en economische waarde voor de biobased producten.  

Binnen het project wordt gewerkt aan:
·       Voorbehandeling en karakterisering van zeewier en eendenkroos
·       Milde voorbehandelingstechnieken
·       Winning van hoogwaardige inhoudsstoffen uit bloembollen
·       Bioraffinage van zoetstof uit de stevia plant

Meer informatie over het BioEnable project.

Mkb'ers en kennisinstellingen
Deelnemers van het project zijn bedrijven vanuit de biomassastroom en bedrijven met scheidings- en procestechnologieën: ACConsult, Biohorma, Bodec, ExPlant technologies, Feyecon, Holland Biodiversity, Hortimare, Koers, MACT, Prisna, Spring New Business Development en Zeno. Daarnaast zijn als kennisinstellingen TNO, Wageningen UR en Universiteit Leiden betrokken bij de verschillende deelprojecten.

Samen sterker staan
Door dit samenwerkingsverband komt het gehele biomassaverwerkingsproces aan bod. Daarnaast is er expertise- en kennisdeling en is het mogelijk om technologische en organisatorische taken uit elkaar te halen. De netwerken BbBA en ISPT zorgen voor vergrootte exposure en brancheoverstijgende contacten waardoor de kansen op effectieve valorisatie en nieuwe product-markt-combinaties toenemen. BbBA benut hiervoor de ervaring van KplusV organisatieadvies in het scouten en begeleiden van kennisintensieve start-ups en spin offs.

__________________________________________________________________________________

BbBA
Biobased Business Accelerator is een landelijk sectoroverschrijdend netwerk voor biobased innovaties in Nederland. BbBA is een vliegwiel voor de ontwikkeling van concrete nieuwe commerciële activiteiten op basis van hernieuwbare grondstoffen in nauwe samenhang met duurzame voedselproductie en bio-energie winning in een bioraffinage/-cascadering benadering. In de cruciale ontwikkelingsfase zorgt BbBA voor scouting en screening van biobased innovaties en het organiseren van meet & match bijeenkomsten. Biobased Business Accelerator is een initiatief van KplusV organisatieadvies en Stichting BioBased Business. KplusV verzorgt het projectmanagement.

ISPT
ISPT is een publiek-private samenwerking tussen industrie, universiteiten en contract research organizations en een groot aantal actieve MKB bedrijven. ISPT streeft, naast de ontwikkeling van kennis, naar de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van innovatieve duurzame innovaties op het gebied van procestechnologie. Het ISPT start op dit moment een groot aantal projecten ook in bioraffinage gericht op algen, proteinen, lignocellulose, mineralen, koolhydraatvalorisatie en bio2bulk.

___________________________________________________________________________ 

Meer informatie:

Namens Biobased Business Accelerator, Edwin Hamoen (T. 026 355 13 55 of info@biobasedaccelerator.nl)

Namens Institute for Sustainable Process Technology, Lisa Groothuis (T. 033-700 9797 en info@ispt.eu)